Treball de Manuel Jorba sobre Manuel Milà i Fontanals

Dins Articles i documentació

«Els viatges de Manuel Milà i Fontanals a la literatura popular italiana»,  Rivista Italiana di Studi Catalani,  2019, p. 9-29.