Inscripció

La Societat Verdaguer admet membres i socis de cinc menes:

Membres honorífics: aquelles persones de reconeguts mèrits en la investigació i estudi de la literatura del segle XIX, encara que no puguin participar amb plena dedicació en les activitats de la Societat.

Membres numeraris: són membres de ple dret de la Societat Verdaguer, participen de les seves reunions plenàries amb vot i veu i són electors i elegibles per als càrrecs de la Societat. Els membres són proposats i acceptats per la Comissió Permanent i pel ple de la Societat.

Membres corresponents: aquelles persones que treballen en l’àmbit del segle XIX que per la seva activitat poden aportar una dedicació parcial o col·lateral a la Societat. Els membres són proposats i acceptats per la Comissió Permanent i pel ple de la Societat.

Socis protectors: aquelles persones físiques o jurídiques que aporten béns o fan donacions destinades a l’acompliment de les finalitats de la Societat. A més, es consideraran socis protectors aquelles institucions i persones que aportin anualment una quota anual no inferior a 150,25 euros. Els socis protectors reben tota la informació que genera la Societat Verdaguer i, gratuïtament, l’Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX i els volums de l’Obra Completa.

Socis: totes aquelles persones que col·laboren en el manteniment de la Societat Verdaguer.

Quotes

Els membres numeraris i corresponents i els socis aporten una quota a partir de 50 euros anuals, reben tota la informació relativa a la Societat i l’Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX gratuïtament. Així mateix poden adquirir els volums de l’Obra Completa amb condicions especials.

 

Pagament i inscripció

El cobrament de la quota de membre i soci de la Societat Verdaguer es farà, a partir de 2022, a través d’una transferència bancària a un compte del Banc de Sabadell.

Si teniu interès a fer-vos socis de la Societat Verdaguer, envieu-nos un correu electrònic a la següent adreça: societat.verdaguer@uvic.cat.