Estatuts

Article 1r.

La Societat Verdaguer es crea en el si de la Fundació Universitària Balmes amb l’objectiu de promoure, coordinar i dur a terme la investigació i la difusió dels estudis literaris sobre el segle XIX i, en particular, sobre Verdaguer. Per això, la Societat a) organitzarà sessions d’estudi i debat entre els seus membres; b) organitzarà col·loquis; c) tindrà cura de l’edició de l’Anuari Verdaguer; d) publicarà edicions i estudis d’autors del segle XIX; e) editarà l’obra completa de Verdaguer; i f) durà a terme qualsevol altra mena d’activitat que s’emmarqui dins els objectius generals per què ha estat creada.

Article 2n.

La Societat té la seu en la de la Fundació Universitària Balmes, a la ciutat de Vic, carrer de Miramarges, núm. 4; això no obstant, es podrà variar mitjançant el corresponent acord del Ple de la Societat, ratificat pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes.

Article 3r.

El patrimoni inicial de la Societat és de tres-centes mil pessetes, corresponent a la dotació efectuada per la Fundació Universitària Balmes. La Societat podrà adquirir i posseir béns de tota mena a títol onerós o gratuït i podrà disposar lliurement dels seus recursos econòmics, procedents de subvencions institucionals o donacions, de les aportacions dels membres i del patrimoni propi, per dur a terme les seves finalitats, sense perjudici de rendir comptes a qui i quan procedeixi.

Article 4t.

Els membres de la Societat seran de les següents condicions: numeraris, honorífics, corresponents, socis protectors i socis. L’admissió dels membres a partir de la creació de la Societat s’efectuarà mitjançant l’aprovació majoritària dels numeraris existents i a proposta de dos d’ells, com a mínim, en relació als numeraris, corresponents, socis protectors i socis; i d’un mínim d’un terç dels numeraris en relació als honorífics.

Article 5è.

Els òrgans de govern, gestió i representació de la Societat són:
a) El Ple de la Societat, constituït pels membres numeraris, el qual n’és l’òrgan màxim i estableix les línies generals d’actuació i el pressupost, i controla la gestió dels òrgans de govern.
b) La Comissió Permanent, formada pel President, Vicepresident, el Secretari-Tresorer i tres Vocals, actua per delegació del Ple i exerceix el govern de la Societat. Podrà delegar a favor d’una o més persones les funcions que consideri oportú i serà renovada periòdicament.
c) El President, que és el representant de la Societat, presideix el Ple i la Comissió Permanent i té cura de l’execució dels acords. El President serà elegit directament pel Ple i el seu nomenament serà ratificat pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes.

Article 6è.

La Societat té personalitat jurídica per dur a terme els objectius que té assignats i per a l’acompliment de les seves finalitats.

Article 7è.

La Societat es dotarà d’un Reglament de règim interior, el qual, després d’aprovat pel Ple, s’haurà de sotmetre a la ratificació del Patronat de la Fundació Universitària Balmes.

Article 8è.

La Societat és de naturalesa jurídica civil i en tot allò que no queda determinat en aquests Estatuts es regirà per les disposicions del Codi Civil sobre les Societats privades.

 (Estatuts aprovats pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes en la reunió ordinària del dia 31 de gener de 1991 i revisats l’any 2001//2002)