Molas Batllori, Joaquim († 2015)

Molas Batllori, Joaquim

Membre fundador i membre numerari

Data d’entrada a la societat: Membre Fundador 1991

Publicacions

  • Jacint Verdaguer. Història de la literatura catalana. Vol. VII. Barcelona: Ariel, 1986, p. 223-289.
  • Sis cartes inèdites de Jacint Verdaguer. Anuari Verdaguer 1992, p. 107-115.
  • Antologia de la poesia romàntica; compilat per Joaquim Molas; a cura de Ramon Pinyol i Torrents. Barcelona: Edicions 62, 1994 / 1997.
  • Jacint Verdaguer: un poeta en crisi. Notes per a una primera lectura dels Aires del Montseny. Anuari Verdaguer 1995-1996 (Vic, 1999), p. 11-26.
  • Els poemes llargs de Jacint Verdaguer: ideologia i forma. Dins: Obra crítica, i. Barcelona: Edicions 62, 1995, p. 273-288.
  • La poesia catalana i els inicis de la modernitat, lliçó inaugural del curs acadèmic 1999-2000 (1 d’octubre de 1999). Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1999.
  • Sobre la poètica de Verdaguer. Anuari Verdaguer 2002, p. 25-43.
  • Jacint Verdaguer. Prosa / Poemes llargs. Teatre / Poesia, 1 / Poesia, 2. A cura de Joaquim Molas i Isidor Cònsul. Totes les obres, 1-4. Barcelona: Proa, 2003-2006.

Àmbits

 Jacint Verdaguer. Literatura catalana dels segles XIX i XX.