Pinyol Torrents, Ramon (president)

Pinyol Torrents, Ramon

Comissió permanent (President), membre fundador i membre numerari

Data d’entrada a la societat: Membre Fundador 1991
Correu electrònic: ramon.pinyol@uvic.cat

Publicacions

  • Jacint Verdaguer. Pàtria. Vic: Eumo Editorial / Societat Verdaguer, 2002.
  • [Amb Manuel Llanas]. Les traduccions en el Diari Català (1879-1881). Anuari Verdaguer, 12 (2004), p. 81-90.
  • Jacint Verdaguer. Montserrat: llegendari, cançons, odes. Vic: Eumo Editorial / Societat Verdaguer, 2004. [amb Maur M. Boix]
  • [Amb Manuel Llanas]. Les traduccions no castellanes de l’obra de Verdaguer, Oller i Guimerà fins a 1939. Col·loqui Europeu d’Estudis Catalans, vol. I (Montpeller: Centre d’études et de recherches catalanes. Université Paul Valéry – Montpellier III / Association Française des Catalanistes, [2004]),  p. 69-94.
  • Jacint Verdaguer. Poesia dispersa (1864-1902), a cura de Ramon Pinyol. Totes les obres: Poesia 2. Barcelona: Proa, 2006, p. 17-323.
  • Les aportacions de Verdaguer a la llengua literària segons els seus coetanis. Anuari Verdaguer, 14 (2006), p. 401-418.
  • Introduction. Dins: Selected Poems of Jacint Verdaguer, traduït per Ronald Puppo. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2007.
  • “Les edicions verdaguerianes de la Tipografia L’Avenç”. Dins: Miscel·lània Ricard Torrents. Vic: Eumo Editorial, 2007, p. 377-399.

Àmbits

 Jacint Verdaguer. Traductors i traduccions del segle XIX.