Inscripció
La Societat Verdaguer admet membres i socis de cinc menes:
  • Membres honorífics: aquelles persones de reconeguts mèrits en la investigació i estudi de la literatura del segle XIX, encara que no puguin participar amb plena dedicació en les activitats de la Societat.
  • Membres numeraris: són membres de ple dret de la Societat Verdaguer, participen de les seves reunions plenàries amb vot i veu i són electors i elegibles per als càrrecs de la Societat.
  • Membres corresponents: aquelles persones que treballen en l’àmbit del segle XIX que per la seva activitat poden aportar una dedicació parcial o col·lateral a la Societat. Els membres són proposats i acceptats per la Comissió Permanent i pel ple de la Societat.
  • Socis protectors: aquelles persones físiques o jurídiques que aporten béns o fan donacions destinades a l’acompliment de les finalitats de la Societat. A més, es consideraran socis protectors aquelles institucions i persones que aportin anualment una quota anual no inferior a 150,25 euros. Els socis protectors reben tota la informació que genera la Societat Verdaguer i, gratuïtament, l’Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX i els volums de l’Obra Completa.
  • Socis: totes aquelles persones que col·laboren en el manteniment de la Societat Verdaguer.
Quotes

Els membres numeraris i corresponents i els socis aporten una quota a partir de 50 euros anuals, reben tota la informació relativa a la Societat i l’Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX gratuïtament. Així mateix poden adquirir els volums de l’Obra Completa amb condicions especials.

Per conveni amb Amics de Verdaguer de Folgueroles, entitat que dóna a conèixer des de 1964 la figura i l’obra de Verdaguer i organitza anualment la “Festa Verdaguer” de Folgueroles, s’estableix la possibilitat de ser alhora soci de la Societat Verdaguer i soci d’Amics de Verdaguer. La quota en aquest cas és de 70 euros anuals, i dóna dret, a més, als avantatges oferts per Amics de Verdaguer.

Butlleta d’inscripció

Butlleta d’inscripció (PDF)

Retorneu la butlleta a la Societat Verdaguer via correu electrònic a la següent adreça: societat.verdaguer@uvic.cat.